Privatlivs- og cookiepolitik for Smukfonden

Privatlivspolitik for Smukfonden

Smukfondens behandling af personoplysnigner

Når Smukfonden modtager en ansøgning om støtte, vil der i begrænset omfang blive indsamlet og behandlet oplysninger om enkelte personer.

Smukfonden er

Smukfonden v. Skanderborg Festivalklub
Birkevej 20
8660 Skanderborg
CVR-nr. 77052518

Vores generelle kontaktoplysninger findes på https://www.smukfonden.dk/kontakt.

Vi indsamler og behandler som udgangspunkt alene personoplysningner om kontaktpersonen for det projekt, der ansøges om støtte til, samt om et indstillende medlem fra Skanderborg Festivalklub. Oplysningerne er alene kontaktoplysninger samt for det indstillende medlem også medlemsnummer i Skanderborg festivalklub.

De indsamlede og behandlede oplysninger får Smukfonden gennem de modtagne ansøgninger.

Formålene med denne indsamling og behandling – og dermed vores legitime interesse med behandlingen af oplysningerne - er at kunne komme i kontakt med det ansøgende projekt i relation til tildeling og udbetaling af støttemidler, udvikling af ansøgninger og projekter, løbende rapportering hvor der tildeles midler samt med henblik på at kunne verificere, at det indstillende medlem har indstillet projektet, samt til kontrolforanstaltninger, hvor projektet tildeles midler.

Vores grundlag for at behandle oplysningerne er en interesseafvejning under Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f.

Hvis vi ikke modtager de udbedte oplysninger sammen med ansøgningen, er det ikke muligt at indlevere ansøgningen, og projektet kan dermed ikke komme i betragtning til tildeling af midler.

Når vi modtager en ansøgning, kontakter vi den oplyste kontaktperson og det indstillende medlem med oplysninger om, at de er registreret i forbindelse med ansøgningen.

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre, med mindre vi er forpligtet til det efter lovgivningen eller en retlig afgørelse, hvis der er relevant i forhold til lovovertrædelser og efterforskning heraf, eller i andre tilsvarende situationer, hvor væsentlige grunde taler for, at vi videregiver oplysningerne.

Vi videregiver aldrig dine oplysninger til brug for markedsføring eller andre kommercielle formål.

Vi gemmer modtagne ansøgninger uden tidsbegrænsning. For de ansøgninger der ikke opnår tildeling af støttemidler, sletter vi oplysninger om det ansøgende projektets kontaktperson samt om det indstillende medlem ved udgangen af det kalenderår, hvori ansøgningen er modtaget, hvis vi ikke forinden modtager accept af at kunne opbevare oplysningerne i en længere periode. Vi sikrer, at projektbeskrivelsen derefter ikke indeholder personoplysningner. For de ansøgninger der opnår tildeling af støttemidler, opbevarer vi oplysninger om den oplyste kontaktperson som det indstillende medlem under projektets gennemførelse og i 5 år efter udgangen af kalenderåret hvori projektet er afsluttet.

Efter Databeskyttelsesforordningen har de personer vi registrerer oplysninger om visse rettigheder. De registrerede personer kan anmode om indsigt i, om vi behandler oplysninger om dem, samt hvilke oplysninger vi i givet fald behandler, de kan få berigtiget urigtige oplysninger og suppleret ufyldestgørende oplysninger, de kan anmode om at vi sletter oplysninger eller begrænser behandlingen og de kan gøre indsigelse mod vores behandling af oplysninger om dem.

Som registreret har man også ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af oplysninger om. Yderligere informationer herom findes på www.datatilsynet.dk

Cookie politik for Smukfonden

Se kontaktoplysninger